ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบ แข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ บัญชี 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ บัญชี 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบฟอร์มสำหรับผู้สอบแข่งขันได้ แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือไบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ให้กรอกแบบฟอร์มพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1x1.25 นิ้ว นำมาในวันรายงานตัวด้วย )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 - 280-0091 - 6 ต่อ 4035 - 4040 4147,4140 
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๒) การปฏิบัติการสอน และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๒) การปฏิบัติการสอน และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศ
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป้นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป้นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เอกสารเเนบท้ายประกาศ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเข่งขันฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก ปฐมวัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก วิจัย สถิติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก บัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก การตลาด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก การท่องเที่ยว การโรงแรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก โลจิสติกส์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก นิเทศศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก แพทย์แผนไทย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก สาธารณสุข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์การอาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก อาหารและโภชนาการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก ส่งเสริมการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก หลักสูตรและการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก รัฐศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาวิชาเอก การพัฒนาชุมชน

กำหนดการสสอบ/ตารางสอบ/สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศ 2 กำหนดการสสอบ/ตารางสอบ/สถานที่สอบ

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศ บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิฯ

คลิกดาวน์โหลด หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน