ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศ ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศ ๓

ประกาศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. นักวิชาการศึกษา  วิทยาลัยชุมชนแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. นักทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสถาบัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยชุมชนพังงา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. นักวิชาการเงินและบัญชี  สำนักงานสถาบัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10. นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11. นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12. นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13. นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนน่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14. นักวิชาการพัสดุ  วิทยาลัยชุมชนยโสธร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  15. นักวิชาการพัสดุ  วิทยาลัยชุมชนน่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  16. นักประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  17. อาจารย์ผู้สอน  คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  18. อาจารย์ผู้สอน  คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา เครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี


ประกาศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. นักวิชาการศึกษา  วิทยาลัยชุมชนแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. นักทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสถาบัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยชุมชนพังงา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. นักวิชาการเงินและบัญชี  สำนักงานสถาบัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10. นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11. นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12. นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13. นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนน่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14. นักวิชาการพัสดุ  วิทยาลัยชุมชนยโสธร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  15. นักวิชาการพัสดุ  วิทยาลัยชุมชนน่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  16. นักประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  17. อาจารย์ผู้สอน  คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  18. อาจารย์ผู้สอน  คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา เครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่พื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่พื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อัตราว่าง ค่าตอบเเทน
คลิกที่นี่พื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 หลักสูตรและวิธิการทดสอบ