ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป บัญชี 1 บัญชีสำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมขน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป บัญชี 2 บัญขีสำรอง (บัญชีรวม)
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ในตำแหน่งที่เข้ารับการสรรหา และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ในตำแหน่งที่เข้ารับการสรรหา และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ การสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในตำแหน่งที่เข้ารับการสรรหาและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในตำแหน่งที่เข้ารับการสรรหาและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อแยกตามตำแหน่ง (เอกสารแนบท้าย 1)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการวัดและประเมินผล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผู้สอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน วิศวกรการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานธุรการ

รายชื่อและห้องสอบ แยกตามศูนย์สอบ(เอกสารแนบท้าย 2 - 6)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบจังหวัดแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบจังหวัดปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี

แผนที่ศูนย์สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่ศูนย์สอบจังหวัดแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่ศูนย์สอบจังหวัดปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 7 (ตัวอย่างเอกสารผลการตรวจหาเชื้อโดย ATK)
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อัตราว่าง ค่าตอบแทน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป แนบท้ายประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565